Zarządzenie Dyrektora

Autor tekstu: Waldemar Janelt

 

Zarządzenie nr 5/2023
DYREKTORA
Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach
z dnia 30.10.2023r.

Otwórz powyższy plik w nowym oknie

 

 

Zarządzenie nr 4/2021
DYREKTORA
Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach
z dnia 23.02.2021r

Otwórz powyższy plik w nowym oknie

 

 

Zarządzenie nr 6/2020
DYREKTORA
Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach
z dnia 01.06.2020r.

 w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w szkole zajęć praktycznych

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), w zw. z § 4d Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 410 ze zm.) oraz art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:

  1. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole zajęć praktycznych, stanowiącą załącznik 1 do zarządzenia

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020r.