Budżet uczniowski

Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz

 

BUDŻET  UCZNIOWSKI  ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. EMILII SCZANIECKIEJ  W  PNIEWACH

Cel:

 • rozwijanie samorządności i kompetencji obywatelskich w szkole
 • rozwijanie postawy odpowiedzialności za siebie i społeczność szkolną
 • atrakcyjny sposób na zwiększenie zaangażowania społecznego młodzieży
 • rozwijanie kreatywności, pomysłowości i sprawności organizacyjnej
 • kreowanie naturalnych liderów
 • wspieranie edukacji ekonomicznej

 

Regulamin „Budżetu uczniowskiego”
Zespołu Szkól im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach

 

§1

 1. Budżet uczniowski zwany później budżetem jest formą wspierania inicjatyw i projektów uczniowskich finansowanych przez Radę Rodziców, organizowaną w formie otwartego Konkursu.
 2. Budżet jednego projektu wynosi do 2000,00 zł. Koszt realizacji zgłoszonego pomysłu nie może przekroczyć tej kwoty.

§2

 1. Z budżetu mogą być realizowane projekty dotyczące szeroko rozumianego życia szkoły, obejmujące:
  a)  Zakup sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych, jeżeli będą dostępne dla wszystkich uczniów
  b)  Organizację imprez szkolnych np. konkursu
  c)   Organizację spotkania ze znaną i ciekawą osobą
  d)   Warsztaty lub zajęcia rozwijające zainteresowania.
 2. Z budżetu mogą być realizowane projekty, które są zgodne z Regulaminem konkursu oraz Statutem szkoły.
 3. Realizacja projektów musi się zakończyć w danym roku szkolnym.

 

§3

 1. Projekty mogą być zgłaszane przez grupy uczniów (co najmniej 4 osoby) i całe klasy. Jedna grupa inicjatywna może zgłosić tylko 1 projekt.
 2. W przypadku grupy wszyscy projektodawcy są zobowiązani podpisać się pod formularzem,
  w przypadku projektów złożonych przez całe klasy wystarczy podpis samorządu klasowego.
 3. Pomysł musi być zgodny z zasadami działania szkoły,  jej misją, prawem oświatowym oraz statutem szkoły.

 

§4

 1. Uczniowie zgłaszają pomysły – propozycje do budżetu na odpowiednich formularzach
  (załącznik nr 1), które są do odebrania u opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Należy wypełnić szczegółowo wszystkie punkty formularza: podać cel projektu, przybliżoną liczbę odbiorców, harmonogram działań,  oczekiwane rezultaty, szacowany kosztorys (poparty rozeznaniem cenowym) oraz zebrać podpisy 20 uczniów popierających projekt  (załącznik nr 2).
 2. Formularz projektu musi zostać złożony do opiekuna Samorządu Uczniowskiego .
 3. Projekty złożone po terminie nie podlegają dalszej ocenie.

 

§5

 1. Komisja  konkursowa będzie sprawdzała zgodność  projektów z wymogami formalnymi, które każdorazowo będą podane do wiadomości w ogłoszeniu o konkursie.
 2. W skład komisji wchodzą:
  a)       Dyrektor szkoły
  b)      Opiekun Samorządu Uczniowskiego
  c)       Przewodniczący Rady Rodziców.

§ 6

 1. Projekty, które spełnią wymogi formalne zostaną poddane głosowaniu powszechnemu.
  W sprawach spornych decydujący głos ma Przewodniczący Rady Rodziców.
 2. Uprawnieni do głosowania są wszyscy uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach.
 3. Głosowanie zostanie poprzedzone tygodniową kampanią promującą poszczególne pomysły prowadzoną przez autorów projektów w formie plakatów, ulotek itd.

 

§7

 1. Terminarz budżetu:
 • 01.10. 2021– ogłoszenie konkursu na projekty w ramach budżetu uczniowskiego
 • 01- 29.10. 2021– przekazanie propozycji projektów opiekunowi Samorządu Uczniowskiego
 • 02.-15.11. 2021 – weryfikacja projektów, przygotowanie głosowania
 • 15.-30.11. 2021– głosowanie na projekty
 • 06.12.2021 – ogłoszenie wyników
 • 06.12.2021 – 28.02.2022 – realizacja zwycięskich projektów
 • 01.03.- 30.03.2022 – podsumowanie i rozliczenie projektów
 • Zakończenie roku szkolnego – prezentacja zrealizowanych projektów.

 

§8

 1. Za realizację projektu odpowiadają pomysłodawcy

 

§9

 1. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu.

 

§10

 1. W sprawach nieuregulowanych decyzje podejmuje Organizator Konkursu.

 

Pliki do pobrania