Szkoła branżowa

Branżowa Szkoła I Stopnia – informacje ogólne 

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zawarł umowę z pracodawcą. 

 Nauka trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. 

Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zawodowe teoretyczne na kursach w Centrum Kształcenia Zawodowego. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy. 

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu 
z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. A następnie może podjąć pracę jako wykwalifikowany pracownik lub czeladnik. 

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia mogą dalej się kształcić. W celu uzyskania dyplomu technika w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia lub zdobyć wykształcenie średnie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. 

Etapy starania się o przyjęcie do klasy pierwszej 

W wyznaczonych terminach należy złożyć w sekretariacie szkoły: 

 1. Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia. 
 1. Zaświadczenie  od pracodawcy, że od  1 września b.r. 
  do 31.08.20XX ( 36 miesięcy) uczeń będzie zatrudniony jako młodociany pracownik w celu praktycznej nauki zawodu ( podać zawód). 
 1. Orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu. 
 1. Opinię z poradni  psychologiczno  – pedagogicznej.  
  Składają uczniowie, którzy  w dniu podpisania umowy 
  z pracodawcą (1 września b.r.)  nie będą mieli ukończonych 15 lat.  Opinię należy też przekazać pracodawcy 
  przed przygotowaniem przez niego umowy. 
 1. 1 września b.r. – w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 
  i  podpisania umowy z pracodawcą , obowiązkowo należy złożyć 1 egzemplarz  w szkole. 

 A.Wesołek 

Kucharz

Wielozawodowa