Egzamin zawodowy

Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz

22.01.2024

Uwaga!

Uczniowie i absolwenci, którzy chcą przystąpić do

egzaminu poprawkowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej  2024

proszę o pobranie deklaracji z sekretariatu (Budynek C przy ul. Wolności) lub ze strony internetowej szkoły,  wypełnienie jej i dostarczenie do sekretariatu do dnia 07.02.2024 r.

Uczniowie zdający egzaminy w sesji zimowej 2024, mogą składać deklaracje na sesję poprawkową  lato 2024 po ogłoszeniu wyników tj. po 31.03.2024 r.

https://zespolszkolpniewy.pl/wp-content/uploads/2022/01/deklaracja.docx

 

06.09.2023

Uwaga!

– Uczniowie klas V technikum w Zespole Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach oraz uczniowie i absolwenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zima 2024, mogą odbierać formularze deklaracji w sekretariacie szkoły na ul. Wolności 10 (budynek C).

Formularze deklaracji należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami i oddać do sekretariatu do dnia 15.09.2023 r. Deklaracje złożone po tym terminie nie będą akceptowane.

Formularze można również pobrać ze strony szkoły, w zakładce strefa ucznia/egzaminy zawodowe.

11.05.2023

Otwórz powyższy plik w nowym oknie

Otwórz powyższy plik w nowym oknie

 

 

 

27.04.2022 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od 1 września 2019 r., zgodnie z przepisami:
– ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481),
– rozporządzenie MEN z dnia 6 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1707),
– rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188 ze zm.)
odpłatność za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dotyczy:

1) uczniów będących młodocianymi pracownikami
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
2) osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
3) osób, które przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
4) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych
(opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
5) osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe
(opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny).

Zgodnie z ww. przepisami wysokość opłaty za obie części egzaminu zawodowego – wynosi od 01.09.2020 r. – 222,53 zł.
z czego:
– za część pisemną egzaminu – 1/3 ww. kwoty – to jest 74,18 zł.,
– za część praktyczną egzaminu – 2/3 ww. kwoty – to jest 148,35 zł.

Opłatę za egzamin zawodowy należy wnieść na rachunek bankowy OKE w Poznaniu

NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu, 21 1010 1469 0049 0722 3100 0000

W tytule przelewu należy podać:
– imię i nazwisko zdającego,
– nazwę kwalifikacji,
– termin egzaminu,
np. Joanna Kowalska, A.18, sesja styczeń-luty 2020.

W przypadku wpłaty zbiorczej (tj. za kilku zdających), należy dodatkowo przesłać na adres e-mail imienny wykaz zdających – w sposób opisany powyżej.

 

 

 

31.03.2022r.

Uwaga!
Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu w sesji zimowej 2022 – mogą składać deklaracje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który będzie odbywał się w sesji letniej 2022 roku, należy je dostarczyć do sekretariatu szkoły (bud. C przy ul. Wolności) do dnia 7 kwietnia 2022 r.

https://zespolszkolpniewy.pl/wp-content/uploads/2022/01/deklaracja.docx

 

 

 

Deklaracja na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

https://zespolszkolpniewy.pl/wp-content/uploads/2022/01/deklaracja.docx

 

21.01.2022r.

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji zimowej 2022 nastąpi  31.03.2022 r.
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji zimowej 2022 – deklaracje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który będzie odbywał się w sesji letniej 2022 roku, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły (bud. C przy ul. Wolności) do dnia 7 kwietnia 2022 r.

https://zespolszkolpniewy.pl/wp-content/uploads/2022/01/deklaracja.docx

 

20.01.2022 r.

Uczniowie i absolwenci, którzy chcą przystąpić do

egzaminu poprawkowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej  2022

proszę o pobranie deklaracji z sekretariatu (Budynek C przy ul. Wolności) lub ze strony internetowej szkoły,  wypełnienie jej i dostarczenie do sekretariatu do dnia 07.02.2022 r.

https://zespolszkolpniewy.pl/wp-content/uploads/2022/01/deklaracja.docx

 

 

20.12.2021r

Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej i pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.

Błąd wczytywania pliku.Otwórz powyższy plik w nowym oknie„>1. Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2012_2017-ok

Błąd wczytywania pliku.Otwórz powyższy plik w nowym oknie„>2. Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2012_2017-ok

 

 

03.09.2021r.

Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2022 proszę o pobranie deklaracji z sekretariatu uczniowskiego (Budynek A przy ul. Wolności), wypełnienie ich i dostarczenie do sekretariatu w budynku A do dnia 10.09.2021 r.

 

Informacje dla zdających:

Otwórz powyższy plik w nowym oknie