Pliki do pobrania

DOKUMENTY, KTÓRE POWINIEN ZŁOŻYĆ KANDYDAT

 

➢ Wniosek o przyjęcie do szkoły – elektronicznie https://pniewy.edu.com.pl/

Uzupełniony wniosek należy wydrukować i dostarczyć do sekretariatu (podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego)

➢Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW): Zaświadczenie od lekarza (załącznik) + Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (załącznik)

➢ Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)

➢ Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał)

➢ 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie)

➢ Karta zdrowia ucznia (otrzymana od higienistki szkolnej)

➢ Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
w wybranym zawodzie (do pobrania w sekretariacie szkoły)

  • Technikum – oryginał
  • Branżowa Szkoła I Stopnia – ksero (oryginał u pracodawcy)

➢ Zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu dot. kandydatów do klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia

Druk do pobrania na stronie:
https://zespolszkolpniewy.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=17821

➢ W przypadku absolwenta, który nie ukończył 15 roku życia, a składa dokumenty do Branżowej Szkoły I Stopnia opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

➢ Orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Pliki do pobrania