Regulamin biblioteki

I. Zadania biblioteki szkolnej

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zadania biblioteki
 3. Użytkownicy biblioteki

II. Organizacja biblioteki

 1. Czas pracy
 2. Zbiory
 3. Pracownicy biblioteki
 4. Finansowanie wydatków
 5. Wyposażenie biblioteki

III. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

 1. Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza
 2. Prace organizacyjno techniczne nauczyciela bibliotekarza
 3. Zasady współpracy z uczniami
 4. Zasady współpracy z nauczycielami
 5. Zasady współpracy z rodzicami
 6. Zasady współpracy z innymi bibliotekami
 7. Doskonalenie zawodowe

 IV. Zasady korzystania z czytelni

  V. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych

I. ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Postanowienia ogólne:
 • biblioteka jest interdyscyplinarną  pracownią  szkoły
 • biblioteka służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców
 1. Zadania biblioteki:
 •  gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych
 •  obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów, udostępnianie stanowisk komputerowych oraz  prowadzenie działalności informacyjnej
 • zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych
 • przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz wdrażanie ich do korzystania z różnych źródeł informacji i efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych i społecznych
 • przysposabianie uczniów do korzystania z innych bibliotek
 • nadzór nad stanowiskami komputerowymi znajdującymi się w bibliotece
 • współpraca z Radą Pedagogiczną
 1. Użytkownicy biblioteki:
 • z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

  II. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka czynna jest codziennie wg harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego i umieszczonego na drzwiach wejściowych.
 2. Biblioteka gromadzi następujące materiały biblioteczne:

– wydawnictwa informacyjne

– encyklopedie, leksykony, słowniki, atlasy do księgozbioru podręcznego

– podręczniki szkolne

– lektury obowiązkowe do języka polskiego

– literaturę popularno-naukową i naukową

– wybrane pozycje z literatury pięknej

– wydawnictwa albumowe

– literaturę do nauczania i uczenia się języka angielskiego i języka niemieckiego

– podstawowe pozycje z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki

różnych przedmiotów nauczania

– literaturę edukacyjną

– beletrystykę dla młodzieży

– pomoce metodyczne dla nauczycieli

– wydawnictwa multimedialne

 1. W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze posiadający kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej.
 2. Dyrektor szkoły zapewnia środki na właściwe funkcjonowanie biblioteki.
 3. Biblioteka wyposażona jest w meble i sprzęt pozwalający na realizację zadań bibliotek


III. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

1. Praca pedagogiczna:

 • udostępnianie zbiorów użytkownikom
 • poradnictwo w doborze literatury
 • udział nauczyciela bibliotekarza w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły
 • udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, tekstowych, źródłowych
 • wprowadzanie różnych form upowszechniania czytelnictwa
 • propagowanie działalności kulturalnej
 • informowanie o nowościach wydawniczych

2. Prace organizacyjno – techniczne nauczyciela bibliotekarza:

 • opracowanie rocznego planu pracy
 • gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki
 • prowadzenie dziennika pracy biblioteki
 • ewidencja zbiorów bibliotecznych
 • opracowywanie zbiorów
 • skontrum
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 • ubytkowanie zniszczonych egzemplarzy
 • prowadzenie warsztatu informacyjnego
 • doskonalenie warsztatu pracy
 • konserwacja księgozbioru
 • prowadzenie ewidencji wypożyczeń
 • współpraca z księgarniami i hurtowniami książek
 • przygotowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z działalności biblioteki

3. Współpraca z uczniami:

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • pogłębianie i wyrabianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się   propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej

4.Współpraca z nauczycielami

 • nauczyciel bibliotekarz wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli
 • informuje nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów
 • uczestniczy w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisem w planie pracy szkoły

5. Współpraca z rodzicami

 • pomoc w doborze literatury
 • popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców
 • informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów w zależności od potrzeb

6. Współpraca z innymi bibliotekami

 • wspólne organizowanie imprez czytelniczych
 • wymiana wiedzy i doświadczeń

7. Nauczyciel bibliotekarz uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz bierze udział w zebraniach i konferencjach metodycznych organizowanych dla nauczycieli bibliotekarzy.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 1. Z czytelni  mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do:

– pozostawienia legitymacji szkolnej (dowodu tożsamości) u dyżurującego bibliotekarza,

–    pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni lub na wieszaku.

 1. W czytelni obowiązuje cisza  oraz zakaz spożywania posiłków.
 2. Książki przyniesione do biblioteki należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 3. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji i pomagają w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów.
 4. Książek, czasopism oraz płyt CD nie wolno wynosić z czytelni.
 5. Czytelnicy zobowiązani są chronić książki, czasopisma, ryciny, mapy i fotografie przed zniszczeniem. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub braku należy zgłosić to nauczycielowi bibliotekarzowi.
 6. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich winy.
 7. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia czytelni i kulturalnego
 8. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, mogą być w szczególnych przypadkach pozbawione prawa korzystania z biblioteki szkolnej.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z  INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI  MULTIMEDIALNEJ

 1. Z ICIM mogą korzystać wszyscy uczniowie ZS im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach tylko w obecności opiekuna ICIM.
 2. Po zapoznaniu się z regulaminem uczeń ma obowiązek podać nauczycielowi  – bibliotekarzowi swoje imię i nazwisko, klasę nazwę programu i cel korzystania ze stanowiska oraz podpisuje się w „Zeszycie rejestru” akceptując tym samym regulamin.
 3. Uczniowie mają prawo korzystać z ICIM tylko w celach edukacyjnych.
 4. ICIM jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki
 5. Przy stanowisku komputerowym może przebywać tylko jedna osoba, która ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia sprzętu.
 6. Stanowiska komputerowe należy użytkować zgodnie z wymogami BHP.
 7. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sprzętu ICIM należy zgłosić do opiekuna ICIM.
 8. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 9. Użytkownikowi ICIM nie wolno:

– podłączać prywatnego sprzętu (słuchawki, laptopy, łącza USB, innych nośników informacji, płyt CD) bez wyraźnej zgody opiekuna ICIM,

– instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych,

– kopiować programów zainstalowanych w pracowni,

– wykorzystywać komputera do gier i zabaw.

 1. Podczas korzystania z ICIM należy zachować ciszę.
 2. Dodatkowo należy przestrzegać Regulamin biblioteki.

VI. ZASADY KORZYSTANIA  Z WYPOŻYCZALNI

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
2. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
– wypożyczając je do domu
– czytając lub przeglądając na miejscu księgozbiór podręczny i czasopisma.
4. Wypożyczalnia udostępnia zbiory od września do czerwca włącznie każdego roku szkolnego, oraz na okres wakacji letnich i zimowych, po regulaminowym rozliczeniu się z biblioteką.
5. Każdy czytelnik w momencie zapisywania się do biblioteki zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem.
6. W bibliotece należy zachowywać się kulturalnie i nie spożywać posiłków.
7. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres miesiąca.
8. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi – bibliotekarzowi.
9. Czytelnik, który zagubił lub zniszczył książkę albo inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela – bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
10. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych należy zwrócić do biblioteki dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego. Osobom,  które nie rozliczyły się przed wakacjami z biblioteką wstrzymuje się wypożyczenia wszelkich materiałów w nowym roku szkolnym aż do momentu zwrotu zaległości.
11. W przypadku zmiany szkoły czytelnik jest  zobowiązany do rozliczenia się z biblioteką (karta obiegowa).

Regulamin opracowały :

                                        Alina Rysicka

                                     Iwona Walczak