Zawody przyszłości

Koordynator wolontariuszy

 

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

O wolontariacie przeczytasz więcej tutaj: http://wolontariat.org.pl/wolontariusze/kim-jest-wolontariusz/

 

Koordynator wolontariuszy zajmuje się rekrutacją, nadzoruje pracę wolontariuszy, scala ich z zespołem organizacji, motywuje, nagradza oraz wspiera w wykonywaniu codziennych obowiązków.

 

Obowiązki koordynatora wolontariatu:

 • zidentyfikowanie działań, w których firma lub organizacja będzie potrzebować pomocy wolontariuszy,
 • określenie, w jakim zakresie wolontariusze angażują się działania, jakie dostaną konkretne zadania do wykonania, co można im zaoferować w zamian za ich pomoc: doświadczenie zawodowe, miłą atmosferę, satysfakcję z wykonywanej pracy, przeświadczenie, że uczestniczą w ważnych społecznie akcjach,
 • określenie, ilu wolontariuszy potrzeba na konkretnych etapach projektu i jakie umiejętności powinni posiadać, by można ich było włączyć do pracy,
 • przeprowadzanie spotkań rekrutacyjnych,
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów: umów, porozumień, regulaminów,
 • dbanie o ubezpieczenie wolontariuszy, planowanie i organizowanie dla nich potrzebnych szkoleń, np. z obsługi sprzętu, przygotowanie miejsca pracy i ich wyposażenie: komputery, telefony, plakietki identyfikacyjne, ulotki, plakaty.
 • ustalanie harmonogramu pracy wolontariuszy.
 • dbanie o dobre relacje w grupie, o rozwój osobisty, oferowanie pomocy w sytuacjach, kiedy sobie nie radzą, rozwiazywanie ewentualnych konfliktów i nieporozumień między członkami zespołu.

 

Koordynator wolontariatu powinien:

 • znać akty prawne regulujące pracę wolontariuszy, takie jak ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, potrafić przygotowywać umowy i porozumienia.
 • znać przepisy bhp, ergonomii pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, których należy przestrzegać organizując pracę wolontariuszy oraz umieć dbać o ich ubezpieczenie, zarówno od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od nieprzewidzianych skutków ich działań.
 • potrafić sprawnie zarządzać pracą wolontariuszy, potrafić przydzielać zadania dopasowane do zdolności i umiejętności konkretnych osób, określać, jakiej pomocy potrzebuje organizacja z ich strony, planować harmonogram prac, prowadzić rekrutację i szkolenia, przygotowywać miejsca pracy dla wolontariuszy oraz wspierać ich w wykonywaniu zleconych zadań.

 

Kompetencje miękkie ważne w pracy koordynatora wolontariatu:

 • odpowiedzialność,
 • łatwość nawiązywania kontaktów z innymi,
 • umiejętność łatwego przerzucania się z jednego zadania na inne,
 • kreatywność,
 • elastyczność,
 • cierpliwość,
 • opanowanie,
 • odporność na stres,
 • otwartość,
 • empatia,
 • aktywne słuchanie,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów.

 

Predyspozycje zdrowotne:

 • dobry wzrok,
 • dobry słuch,
 • sprawne dłonie i palce.

 

Koordynator wolontariatu może pracować:

 • w fundacjach, placówkach oraz innego rodzaju instytucjach, gdzie potrzebne jest wsparcie wolontariuszy.

 

Źródło:  https://mapakarier.org/

http://wolontariat.org.pl/strefa-korzystajacych/cykl-wspolpracy/przygotowanie/koordynator-wolontariuszy/