Zawody przyszłości

Jak zostać fizjoterapeutką?

W środę, 27 października br. w Pniewskim Liceum Ogólnokształcącym uczniowie klas trzecich – 3ag, 3bg, 3cg uczestniczyli w spotkaniu z panią Amandą Szukałą- Beńką, absolwentką LO i studentką II roku Fizjoterapii.

Tematem prezentacji były studia, życie studenta, jak wygląda rok akademicki, a następnie poruszony był temat Fizjoterapii. Pani Amanda przedstawiła maturzystom charakterystykę studiów na kierunku Fizjoterapia, jakie przedmioty warto zdawać na maturze by dostać się na ten kierunek oraz jakich przedmiotów uczą się studenci Fizjoterapii.

Spotkanie odbyło się w ramach doradztwa zawodowego.

Dziękuję Pani Amandzie Szukale – Beńce za przyjęcie zaproszenia oraz przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji.

 

Amanda Szukała – Beńka

Magdalena Klimowicz-Maciejko


Koordynator wolontariuszy

 

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

O wolontariacie przeczytasz więcej tutaj: http://wolontariat.org.pl/wolontariusze/kim-jest-wolontariusz/

 

Koordynator wolontariuszy zajmuje się rekrutacją, nadzoruje pracę wolontariuszy, scala ich z zespołem organizacji, motywuje, nagradza oraz wspiera w wykonywaniu codziennych obowiązków.

 

Obowiązki koordynatora wolontariatu:

 • zidentyfikowanie działań, w których firma lub organizacja będzie potrzebować pomocy wolontariuszy,
 • określenie, w jakim zakresie wolontariusze angażują się działania, jakie dostaną konkretne zadania do wykonania, co można im zaoferować w zamian za ich pomoc: doświadczenie zawodowe, miłą atmosferę, satysfakcję z wykonywanej pracy, przeświadczenie, że uczestniczą w ważnych społecznie akcjach,
 • określenie, ilu wolontariuszy potrzeba na konkretnych etapach projektu i jakie umiejętności powinni posiadać, by można ich było włączyć do pracy,
 • przeprowadzanie spotkań rekrutacyjnych,
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów: umów, porozumień, regulaminów,
 • dbanie o ubezpieczenie wolontariuszy, planowanie i organizowanie dla nich potrzebnych szkoleń, np. z obsługi sprzętu, przygotowanie miejsca pracy i ich wyposażenie: komputery, telefony, plakietki identyfikacyjne, ulotki, plakaty.
 • ustalanie harmonogramu pracy wolontariuszy.
 • dbanie o dobre relacje w grupie, o rozwój osobisty, oferowanie pomocy w sytuacjach, kiedy sobie nie radzą, rozwiazywanie ewentualnych konfliktów i nieporozumień między członkami zespołu.

 

Koordynator wolontariatu powinien:

 • znać akty prawne regulujące pracę wolontariuszy, takie jak ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, potrafić przygotowywać umowy i porozumienia.
 • znać przepisy bhp, ergonomii pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, których należy przestrzegać organizując pracę wolontariuszy oraz umieć dbać o ich ubezpieczenie, zarówno od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od nieprzewidzianych skutków ich działań.
 • potrafić sprawnie zarządzać pracą wolontariuszy, potrafić przydzielać zadania dopasowane do zdolności i umiejętności konkretnych osób, określać, jakiej pomocy potrzebuje organizacja z ich strony, planować harmonogram prac, prowadzić rekrutację i szkolenia, przygotowywać miejsca pracy dla wolontariuszy oraz wspierać ich w wykonywaniu zleconych zadań.

 

Kompetencje miękkie ważne w pracy koordynatora wolontariatu:

 • odpowiedzialność,
 • łatwość nawiązywania kontaktów z innymi,
 • umiejętność łatwego przerzucania się z jednego zadania na inne,
 • kreatywność,
 • elastyczność,
 • cierpliwość,
 • opanowanie,
 • odporność na stres,
 • otwartość,
 • empatia,
 • aktywne słuchanie,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów.

 

Predyspozycje zdrowotne:

 • dobry wzrok,
 • dobry słuch,
 • sprawne dłonie i palce.

 

Koordynator wolontariatu może pracować:

 • w fundacjach, placówkach oraz innego rodzaju instytucjach, gdzie potrzebne jest wsparcie wolontariuszy.

 

Źródło:  https://mapakarier.org/

http://wolontariat.org.pl/strefa-korzystajacych/cykl-wspolpracy/przygotowanie/koordynator-wolontariuszy/


Kompetencje kluczowe na rynku pracy

 

Czym są kompetencje kluczowe?

Kompetencje kluczowe to wiedza, umiejętności i postawy, które są niezbędne do samorealizacji, zdobycia zatrudnienia oraz aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

W 2018 r. ukazało się Zalecenie Rady Unii Europejskiej w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Lista 8 kluczowych kompetencji zebranych i zdefiniowanych przez Radę UE:

 

Kompetencje kluczowe

· porozumiewanie się w języku ojczystym

· porozumiewanie się w językach obcych

· kompetencje matematyczne i podstawowe umiejętności naukowo-techniczne

· kompetencje cyfrowe

· umiejętność uczenia się

· kompetencje obywatelskie i społeczne

· inicjatywa i przedsiębiorczość

· świadomość i ekspresja kulturalna.

 

Z raportu Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że do 2025 roku najbardziej pożądane na rynku pracy będą m.in.:

· analityczne myślenie i innowacyjność

· umiejętność uczenia się

· kreatywność

· kompleksowe rozwiązywanie problemów

· zdolność krytycznego myślenia

· zarządzanie zespołem

· elastyczność

· odporność na stres.

 

Kompetencje kluczowe — przykłady dla różnych zawodów

 

Kluczowe kompetencje pracownika mogą się różnić w zależności od branży.

 

Kompetencje kluczowe nauczyciela

· umiejętność przekazywania wiedzy

· analityczne myślenie

· systematyczność i konsekwencja w działaniu

· dobry kontakt z uczniami i empatia

· znajomość różnych metod nauczania

· punktualność

· obsługa komputera

· doskonała znajomość podstawy programowej

· kreatywność.

 

Kluczowe kompetencje menedżera

· zarządzanie zespołem

· umiejętność mobilizowania, monitorowania i korygowania działań współpracowników

· innowacyjność i otwartość na nowe doświadczenia

· nastawienie na realizację celów

· gotowość do podejmowania samodzielnych decyzji

· inicjatywa i przedsiębiorczość

· wielozadaniowość.

 

Kluczowe kompetencje sprzedawcy

· rozwinięte umiejętności sprzedażowe

· obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego

· życzliwość i komunikatywność

· umiejętność pracy w zespole

· gotowość do pracy w trybie zmianowym.

 

Kompetencje kluczowe pracownika fizycznego

· obsługa maszyn i urządzeń

· sprawność fizyczna

· dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych

· odpowiedzialność

· znajomość rysunku technicznego

· prawo jazdy kat. B.

 

Kompetencje kluczowe w języku angielskim

Przykłady kluczowych kompetencji po angielsku:

· Adaptability — zdolności adaptacyjne

· Analytical skills — umiejętność analitycznego myślenia

· Collaboration — umiejętność współpracy

· Communication skills — umiejętności komunikacyjne

· Computer skills — obsługa komputera

· Creativity — kreatywność

· Customer service — obsługa klienta

· Detail-oriented — zorientowanie na szczegóły

· Hard-working — pracowitość

· Initiative — podejmowanie inicjatywy

· Leadership — zdolności przywódcze

· Organization — umiejętności organizacyjne

· Personal skills — umiejętności interpersonalne

· Problem-solving — umiejętność rozwiązywania problemów

· Project management — zarządzanie projektami

· Responsibility — odpowiedzialność

· Teamwork — umiejętność pracy zespołowej

· Time management — zarządzanie czasem

 

Jak rozwijać kluczowe kompetencje, by dostać pracę?

Niektóre umiejętności — takie jak chociażby nawiązywanie kontaktu z klientami — można zdobyć wyłącznie w środowisku biznesowym, ponieważ na co dzień nie ma ku temu okazji, ale nawet krótkie zatrudnienie w dobrej firmie, która stawia sobie ambitne cele, pomoże rozwinąć kluczowe kompetencje pracownika — m.in. umiejętność pracy zespołowej, elastyczność, zorientowanie na klienta, odporność na stres czy wielozadaniowość.

Dlatego warto uczestniczyć w praktykach, stażach i wolontariatach, które można potem wpisać do CV.

Źródło: https://www.livecareer.pl/cv/kompetencje-kluczowe

 


Praktyka zawodowa a staż zawodowy

 

Praktyka zawodowa – jedna z form praktycznego wdrożenia ucznia technikum, szkoły zawodowej lub studenta w życie zawodowe związane z kierunkiem studiów lub profilem szkoły średniej. Może się odbywać na terenie szkoły albo w miejscu organizowanym przez pracodawcę, a jej celem jest zwiększenie wiedzy i umiejętności przy podejmowanej pracy przez ucznia lub studenta, które są niezbędne do wykonywania profesji

 

Staż zawodowy – forma praktycznej nauki polegająca na zdobywaniu wiedzy w miejscu pracy. Staż może mieć charakter płatny lub nieodpłatny. Zwykle stażysta ma przydzielonego opiekuna, który uczy go zawodu i sprawuje kontrolę nad poprawnością wykonywanych przez niego zadań.

 

Cel

Cel praktyki i stażu jest bardzo podobny – chodzi o kształcenie zorientowane na polepszenie swojej sytuacji na rynku pracy, a docelowo zdobycie zatrudnienia. Dokumenty potwierdzające praktykę lub staż mogą stać się dużym atutem. Najlepsi pracodawcy poszukują rzutkich i dynamicznych pracowników, a ktoś, kto nie boi się różnorodnych wyzwań zawodowych, jest bez wątpienia posiadaczem tych cech. Staże i praktyki są świetną szkołą życia, która pozwala nie tylko poszerzyć kompetencje zawodowe, ale także kształcić tzw. umiejętności miękkie, bardzo potrzebne w niemal wszystkich profesjach.

 

Zakres obowiązków

Zakres obowiązków praktykanta podlega dość ścisłemu nadzorowi opiekuna praktyk, który powinien także wspierać radą i pomocą. Praktykant rzadko otrzymuje szczegółową listę zadań czy obowiązków, ale nie oznacza to, że może robić, co mu się podoba lub zostają mu powierzone obowiązki niezgodne z jego kierunkiem kształcenia.

Zakres obowiązków stażysty to otrzymana od pracodawcy lista zadań do wykonania. Obok realizacji obowiązków stażysta jest zobligowany do przestrzegania firmowych ustaleń, spełniania poleceń pracodawcy oraz możliwie najwcześniejszego poinformowania o swojej nieobecności wynikającej z niezależnych od stażysty czynników.

 

Ocena

Karta praktyk zawodowych weryfikuje zakres praktyk oraz zaangażowanie i postępy praktykanta. Są na niej informacje na temat przebiegu praktyk, a także ocena efektywności ich wykonawcy.

Po zakończeniu stażu otrzymuje się opinię, która może stać się cennym dokumentem podczas starań o pracę. Kluczowe aspekty oceny kandydata to określenie jego stosunku do pracy, zaangażowania w podejmowane obowiązki i zdolności do efektywnej komunikacji z zespołem.

 

Wynagrodzenie

Praktyki są często darmowe albo dość skromnie opłacane.

 

Podsumowanie różnic pomiędzy praktykami a stażem:

· Praktyki są zwykle krótsze od stażu, czas ich trwania często liczony jest w tygodniach, stażu zaś – w miesiącach.

· Praktyki odbywają się z reguły w oparciu o umową trójstronną, staże natomiast dwustronną.

· Praktyki są przeważnie darmowe, a staże płatne.

· Staż pozwala przyswoić rzeczywiste, namacalne umiejętności, których czasem nie uzyskują praktykanci.

· Stażysta ma zwykle większe możliwości decyzyjne odnośnie pełnionych obowiązków.

· Praktyki są często niezbędne, by ukończyć np. studia, staż jest nadprogramowy, więc nieobowiązkowy.

 

Na podstawie artykułu: “Czym się różnią praktyki od staży?” https://students.pl/artykuly/czym-sie-roznia-praktyki-od-stazy/