Ekonomiści  rozpoczęli staże uczniowskie 2021

4 stycznia 2021 | Autor tekstu: Alina Wesołek

Grupa uczniów klasy trzeciej technikum w Zespole Szkół im. E. Sczanieckiej
w Pniewach rozpoczęła staże w ramach programu Czas Zawodowców BIS – Zawodowa Wielkopolska –  praktyki i staże.

Nasza szkoła już od kilku lat bierze udział w tym programie, współpracując z Politechniką Poznańską.

W roku szkolnym 2020/21 nasi ekonomiści – uczniowie technikum są beneficjentami
po wstępnej weryfikacji, określającej uczniów, którzy mogą realizować formy wsparcia
w projekcie w określonej kolejności.

Pracodawca, który wyrazi chęć współpracy w ramach projektu, wskazuje liczbę uczniów, których chce przyjąć na staż, wskazuje stanowiska oraz określa zadania  do realizacji w czasie stażu.

Opiekun stażysty umożliwia realizację wszystkich działań wynikających z pełnionej funkcji.
Realizacja stażu przebiega według poniższych zasad:

  1. Staż ucznia u pracodawcy będzie trwać minimum 150 godzin i będzie odbywał się głównie w okresie ferii letnich, aczkolwiek dopuszcza się inne okresy w ciągu roku szkolnego.
  2. Staż jest formą dodatkowej nauki polegającej na zdobywaniu doświadczenia, podniesieniu umiejętności i kompetencji w rzeczywistych warunkach pracy.
  3. Staż odbywa się zgodnie z Programem stażu opracowanym przez szkołę przy współpracy z pracodawcą.
  4. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między Politechniką Poznańską, Pracodawcą i Uczniem. Umowa będzie określała m.in. liczbę godzin stażu zawodowego, okres realizacji i miejsce odbywania stażu, wynagrodzenie stażysty, wskazanie opiekuna stażysty po stronie pracodawcy.

Na zakończenie stażysta otrzymuje dokument potwierdzający odbycie stażu zawodowego. Dokument zawiera m.in.  następujące informacje: datę rozpoczęcia i zakończenia stażu zawodowego, cel i program stażu zawodowego, opis zadań wykonywanych przez stażystę, opis kompetencji uzyskanych przez stażystę w wyniku stażu zawodowego oraz ocenę stażysty dokonaną przez opiekuna stażu.

                                                                                                                               Alina Wesołek

KOMUNIKAT DLA PRACODAWCÓW I MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

4 stycznia 2021 | Autor tekstu: Alina Wesołek

Szanowni Pracodawcy i Młodociani Pracownicy

18.01.2021 zaczynają się kolejne kursy z teoretycznej nauki zawodu w Centrach Kształcenia Zawodowego. Kurs w terminie 18.01 – 12.02.2020 ustalono, że będzie odbywał się online ( chyba, że rząd ogłosi nowe rozporządzenie).

Informuję: każdy kurs trwa cztery tygodnie. Obejmuje naukę teoretycznych przedmiotów zawodowych właściwych dla danego zawodu, w zakresie zagadnień i wymagań określonych w podstawie programowej i planie nauczania zawodu.
Uczeń – młodociany pracownik, w każdym roku nauki uczestniczy raz w czterotygodniowym kursie. Otrzymuje zaświadczenie z uzyskanymi ocenami z przedmiotów teoretycznej nauki zawodu, które dopisuje się w dzienniku szkolnym, by zostały ujęte na świadectwie promocyjnym. Na zaświadczeniu znajduje się także ocena z zachowania i ilość nieobecności.

Uczeń jest zobowiązany przedstawić kopię zaświadczenia
o wynikach z kursu pracodawcy.

Na zakończenie nauki uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Następnie zdaje egzamin zawodowy teoretyczny i praktyczny z zakresu materiału teoretycznego, realizowanego w ramach kursów i umiejętności nabywanych podczas praktycznej nauki zawodu  u pracodawcy.

Zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym, uprawnia do otrzymania świadectwa potwierdzającego kompetencje w danym zawodzie. Uczniowie, których pracodawcy są zrzeszeni w Cechu Rzemiosł, egzamin zdają we właściwym dla zawodu Cechu.

Poniżej prezentuję terminarz kursów na II semestr roku szkolnego 2020/ 2021.

Alina Wesołek

Download the PDF file .

O kartkach dużych i małych, czyli jak to Bursy Szkolne i nie tylko wymieniają się życzeniami…

4 stycznia 2021

Z inicjatywy Wychowawców Bursy przystąpiliśmy do Facebookowej akcji wymiany bożonarodzeniowych pocztówek.

Czas Świąt to czas zadumy, zatrzymania się na chwile w tak zabieganym świecie. Postanowiliśmy zatem obdarować inne placówki życzeniami świątecznymi; taki mały gest, a ile przynosi radości.

Nasze życzenia powędrowały do placówek rozsianych po całej Polsce. My również otrzymaliśmy wiele życzeń.

Czytaj dalej »

W książkach można znaleźć wszystko…

22 grudnia 2020

W książkach można znaleźć wszystko: historię Bożego Narodzenia, wspomnienia prawdziwych ludzi, przepis na barszcz, myśli poetów, czy odpowiedź na pytanie o sens naszego istnienia.

Życzymy, Państwu, abyście znaleźli w książkach to czego pragniecie: radość, chwilę wytchnienia  i oderwania się od rzeczywistości, zdrowe myślenie, spokój ducha i spełnienie wszystkich marzeń.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Nauczyciele bibliotekarze
Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej
Alina Rysicka
Iwona Walczak