KOMUNIKAT DLA PRACODAWCÓW I MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

4 stycznia 2021 | Autor tekstu: Alina Wesołek

Szanowni Pracodawcy i Młodociani Pracownicy

18.01.2021 zaczynają się kolejne kursy z teoretycznej nauki zawodu w Centrach Kształcenia Zawodowego. Kurs w terminie 18.01 – 12.02.2020 ustalono, że będzie odbywał się online ( chyba, że rząd ogłosi nowe rozporządzenie).

Informuję: każdy kurs trwa cztery tygodnie. Obejmuje naukę teoretycznych przedmiotów zawodowych właściwych dla danego zawodu, w zakresie zagadnień i wymagań określonych w podstawie programowej i planie nauczania zawodu.
Uczeń – młodociany pracownik, w każdym roku nauki uczestniczy raz w czterotygodniowym kursie. Otrzymuje zaświadczenie z uzyskanymi ocenami z przedmiotów teoretycznej nauki zawodu, które dopisuje się w dzienniku szkolnym, by zostały ujęte na świadectwie promocyjnym. Na zaświadczeniu znajduje się także ocena z zachowania i ilość nieobecności.

Uczeń jest zobowiązany przedstawić kopię zaświadczenia
o wynikach z kursu pracodawcy.

Na zakończenie nauki uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Następnie zdaje egzamin zawodowy teoretyczny i praktyczny z zakresu materiału teoretycznego, realizowanego w ramach kursów i umiejętności nabywanych podczas praktycznej nauki zawodu  u pracodawcy.

Zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym, uprawnia do otrzymania świadectwa potwierdzającego kompetencje w danym zawodzie. Uczniowie, których pracodawcy są zrzeszeni w Cechu Rzemiosł, egzamin zdają we właściwym dla zawodu Cechu.

Poniżej prezentuję terminarz kursów na II semestr roku szkolnego 2020/ 2021.

Alina Wesołek

Otwórz powyższy plik w nowym oknie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *