Informacje dla zdających egzamin zawodowy

19 czerwca 2020 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz
Ważne informacje dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2020
 1. Na egzamin zdający stawiają się 30 minut przed godziną jego rozpoczęcia podaną w harmonogramie (dostępnym na stronie)
 2. Na egzamin każdy zdający zobowiązany jest zabrać ze sobą:
  • dowód tożsamości
  • maseczkę ochronną
  • długopis z czarnym tuszem
  • na część praktyczną egzaminu dodatkowo przybory wymienione w komunikacie Dyrektora CKE dla danej kwalifikacji (w załączeniu)Zdający może zabrać ze sobą małą butelkę wody.
   Kalkulatory będą na każdym stanowisku egzaminacyjnym! (proszę nie przynosić swoich!)
 3. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). W trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki.

Otwórz powyższy plik w nowym oknie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *