Nauczanie zdalne

24 marca 2020 | Autor tekstu: Waldemar Janetl

Informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli
o sposobie i trybie realizacji zadań
Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach
w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania
– zdalnego nauczania

 

 

ZASADY DLA NAUCZYCIELI

 1. Nauczyciele prowadzą zajęcia wg ustalonego planu lekcji w dzienniku elektronicznym. Wpisujemy tematy zgodnie z programem nauczania poprzedzając wpis wielką literą „Z”.
  Przykład: Z. Rozwiązywanie równań kwadratowych.
  W zakładce frekwencja zaznaczamy:
 • O (jeśli uczeń odczytał wiadomość w dzienniku Vulcan w danym dniu do godz. 16.00)
 • NO (jeśli uczeń nie odczytał wiadomości z dziennika Vulcan do godz. 16.00).
 1. Nauczyciele konsultują się z rodzicami i uczniami zdalnie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest na każdej lekcji wysłać uczniom informację przez dziennik Vulcan.
 3. Uczniowie otrzymują materiały między godz. 8.00 a 16.00 zgodnie z planem lekcji.
 4. Zalecanym narzędziem dla nauczyciela do pracy zdalnej jest usługa chmurowa Office 365. (konsultanci do spraw technicznych: p. M. Szukała i p. H. Banaszak – Gomuła)
 5. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:
  1)  z wykorzystaniem:
  a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
  b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

  4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu – w przypadku uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

 1. Termin wykonania zadania i sposób przekazywania rozwiązań ustala każdorazowo nauczyciel.
 2. Nauczyciel wpisuje ocenę z wagą wg. przedmiotowego systemu oceniania.
 3. Nauczyciele uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
 4. W zależności od przedmiotu, należy dać uczniom więcej czasu na opanowanie zwłaszcza trudniejszych treści.
 5. Nauczycieli, rodziców i uczniów wspomagają zdalnie:
 •  psycholog p. A Bilon, wtorek, środa w godzinach 9.00- 14.00
 • pedagog specjalny p. M. Kaźmierczak
 • pedagog p. E. Koźlecka
 • bibliotekarki: p. I. Walczak oraz p. A. Rysicka

 

ZASADY DLA UCZNIÓW

 1. Wszystkich uczniów zachęcamy do aktywności fizycznej o każdej porze dnia, ale pozostajemy w domu.
 2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów uczniowie kontaktują się bezpośrednio z nauczycielem przez dziennik Vulcan od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
 3. Uczniowie zobowiązani są odczytywać wiadomości na dzienniku Vulcan podczas każdej lekcji, wg planu.
 4. Uczniowie podejmują aktywności określone przez nauczycieli, potwierdzają zapoznanie się ze wskazanym materiałem, które dają podstawę do oceny pracy ucznia.
 5. Termin wykonania zadania i sposób przekazywania rozwiązań ustala każdorazowo nauczyciel.
 6. Uczniowie wykonują zadania samodzielnie. Nauczyciel
 7. kontroluje postępy uczniów i to on informuje rodzica o ich ewentualnym braku. W razie problemów z zadaniem lub terminowością uczeń powinien każdorazowo poprosić nauczyciela o pomoc.
 8. Nauczyciel wpisuje ocenę z wagą wg. przedmiotowego systemu oceniania.

ZASADY DLA RODZICÓW

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów rodzice kontaktują się bezpośrednio z nauczycielem przez dziennik Vulcan od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *