Informacja o miejscu publikacji

9 maja 2019 | Autor tekstu: Magdalena Lewandowska

Informacja o miejscu publikacji
Sprawozdania finansowego za 2018 rok

 

zgodnie z § 34 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r.  w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu finansowego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) Dyrektor Zespołu Szkół w Pniewach informuje, iż Sprawozdanie Finansowe jednostki za 2018 rok –  w skład którego wchodzi Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian w Funduszu oraz Informacja Dodatkowa,  zostało opublikowane na stronie BIP_GMINA PNIEWY / SPRAWOZDANIA FINANSOWE.

 

Pniewy, dnia 9 maja 2019r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *