Ekonomista

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami – etapami:

  1. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
  2. Prowadzenie rachunkowości

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • obliczania podatków;
  • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
  • prowadzenia rachunkowości;
  • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.