Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

12 lutego 2020 | Autor tekstu: Bogna Witosławska

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ogłoszony przez UNESCO.
Jego ideą jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na bogactwo różnorodności językowej świata i konieczność jego ochrony, a także promocji wielojęzyczności.

REGULAMIN KONKURSU – Z Językiem Ojczystym na co dzień

1

Organizatorem konkursu jest Bogna Witosławska – nauczyciel  Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej  w Pniewach

2

Adresaci konkursu

 1. Uczestnikami konkursu mogą być wytypowani i zgłoszeni przez nauczycieli uczniowie klas Zespołu Szkół w Pniewach (każdą klasę reprezentuje jeden uczeń)
 2. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się do 17 lutego 2020r. u p. Bogny Witosławskiej (osobiście lub poprzez pocztę elektroniczną Vulcan)

3

Cele konkursu obejmują:

 • popularyzację języka polskiego jako części polskiego dziedzictwa kulturowego
 • rozwijanie postawy dbałości o piękno i poprawność języka polskiego oraz motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w tym zakresie
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności polonistycznych
 • stymulowanie umiejętności samokształcenia
 • promowanie uczniów uzdolnionych językowo

4

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym w Pniewach 21. 02. 2019r. o godz. 8.50
 2. Czas trwania konkursu wynosi 45 minut.
 3. Klasyfikacja będzie miała charakter indywidualny. Na podstawie punktacji zostanie wyłoniony Mistrz Języka Ojczystego 2020
 4. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy osoba z komisji konkursowej przerywa pracę uczniowi i poleca mu opuszczenie sali, co jest jednoznaczne z dyskwalifikacją ucznia.

5

Zakres wiedzy i umiejętności

 1. Zadania konkursowe mają formę zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru odpowiedzi lub dokonania korekty błędnych form zapisu.
 2. Zadania obejmują wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Dotyczą znajomości zasad poprawnej polszczyzny (fleksja, słowotwórstwo, frazeologia, zapożyczenia językowe).

6

Podczas przygotowywania pytań konkursowych kierowano się wskazówkami poprawnościowymi zawartymi w następujących wydawnictwach:

Słownik poprawnej polszczyzny – Drabik Lidia, Sobol Elżbieta,

Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny – Jerzy Podracki, Ryszard Turczyn, Barbara Janik Płocińska, Małgorzata Sas

Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami – Anna Kłosińska, Elżbieta Sobol, Anna Stankiewicz

Polszczyzna na co dzień – Mirosław Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręczny słownik przysłów i powiedzeń – Dmowska Alicja, Wydawnictwo Delta WZ

Przysłowia polskie i obce od A do Z – Danuta Masłowska, Włodzimierz Masłowski, Wydawnictwo Świat Książki

Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych – Mirosław Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN

www. sjp.pwn.pl