Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu BIP Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach

Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy, materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji , napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Waldemar Janelt-Dyrektor.
 • E-mail: zespolszkolpniewy@wp.pl
 • Telefon: 61 29 10 607

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Gminy Pniewy
 • Adres: Urząd Miejski Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy
 • E-mail: urzad@pniewy.wlkp.pl
 • Telefon: 61 29 38 600

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do Zespołu Szkół w Pniewach należą: Budynek Liceum Ogólnokształcącego ul. Św. Ducha 11 – częściowo dostosowany do wymogów osób niepełnosprawnych.
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przy wejściu głównym utrudnienia w postaci trzech schodów. Przy wejściu boczny znajduje się podjazd dla osób poruszajacych się na wózkach.
Sekretariat szkoły znajduje się na parterze.
Budynek Bursy przy ul. Św. Ducha 10 oraz budynki A, B, C przy ul. Wolności 10 – nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W każdym z nich do wejścia prowadzą schody.
Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Przy wejściach brak dzwonka przywoławczego dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
W budynkach nie ma windy.
Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
Brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Przeprowadzono standardowe testy zgodności standardami W3C i WCAG. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey):

 • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności,
 • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne,
 • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści,
 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka,
 • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe.

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych wersjach przeglądarek internetowych:

 • Google Chrome v 80.X lewy ALT + [litera_skrótu],
 • Mozilla Firefox v 74.X lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu],
 • Internet Explorer v 11.X lewy ALT + [litera_skrótu],
 • Opera 67.X lewy ALT + [litera_skrótu],

 

Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Zespół Szkół

Technikum

Branżowa Szkoła I Stopnia

Bursa

Opublikował(a): Magdalena Szukała

Ostatnia zmiana: